Laveste antall omkomne på over 50 år, det vil si: 212 personer omkom i veitrafikkulykker i 2009. Dette er det laveste antallet siden 1954. For første gang siden 1966 ble færre enn 10 000 personer skadd i trafikken. Av: Mona Forsnes

I 2009 ble det i alt registrert 186 dødsulykker med totalt 212 omkomne, ifølge statistikken over politirapporterte veitrafikkulykker. Dette er 51 færre dødsulykker og 43 færre omkomne enn året før. Selv om ulykkesstallene varierer mye fra et år til et annet, viser den langsiktige trenden en betydelig reduksjon, særlig for de alvorlige ulykkene. Gjennomsnittet for 10-årsperioden 2000-2009 var 235 dødsulykker og 263 omkomne per år.

Færre hardt skaddthumb-2010-06-01-04_1275463576.png

I 2009 ble 751 personer hardt skadd i trafikken, mot 867 året før. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig 985 personer årlig blitt hardt skadd i trafikken. Mens 9847 personer ble hardt skadd i perioden 2000-2009, var det tilsvarende tallet 13700 i tiårsperioden 1990 til 1999.

I 2009 kom i alt 9844 personer til skade i trafikkulykker som ble meldt til politiet. Dette er om lag 1000 færre enn året før, og det laveste antall skadde siden 1966.

<?xml:namespace prefix = w />

Færre omkomne bilførere

Mens antall omkomne bilpassasjerer økte fra 46 i 2008 til 48 i 2009, gikk antall drepte bilførere ned fra 123 til 95. Åtte personer omkom på lett motorsykkel i 2009, det høyeste registrerte antallet på 2000-tallet. Antall omkomne på tung motorsykkel gikk derimot betydelig ned, fra 28 i 2008 til 19 i 2009. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode var 28 omkomne. For de andre trafikantgruppene var det små endringer.

Nær 80 prosent av de omkomne var mennfig-2010-06-01-01_1275463720_250x250.gif

167 av personene som omkom i trafikken i fjor var menn, en andel på 78 prosent. Av de 38 som i 2009 omkom i enten en motorsykkel-, moped- eller sykkelulykke, var bare én kvinne.

Flere drepte 16- og 17-åringer

Mens det var en reduksjon i antall omkomne i stort sett alle aldersgruppene fra 2008 til 2009, økte antall omkomne 16- og 17-åringer fra 6 til 17. Gjennomsnittlig antall omkomne i denne aldersgruppen har vært 13 de ti siste årene.

71 personer under 24 år omkom i 2009, noe som tilsvarte 33 prosent av alle trafikkdrepte. Denne aldersgruppen utgjorde 31 prosent av befolkningen i 2009.

37 personer over 65 år ble trafikkdrept i 2009. Dette tilsvarte 17 prosent av alle omkomne. Denne aldersgruppen utgjorde 14 prosent av befolkningen i 2009.

Flest omkomne i Akershus

21 personer omkom i trafikkulykker i Akershus i 2009. 20 personer omkom i Møre og Romsdal og 19 i Hordaland.

Møteulykker og utforkjøring dominererfig-2010-06-01-03_1275463779_250x250.gif

87 personer ble drept i møteulykker i 2009 og 80 omkom i utforkjøringsulykker. Dette tilsvarer 78 prosent av alle de trafikkdrepte i 2009. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig 102 personer blitt drept i møteulykker, mens 94 har omkommet i utforkjøringer. Hvert år på 2000-tallet har mellom 74 og 78 prosent av alle trafikkdrepte omkommet i en av disse to ulykkestypene.

Møteulykkene har ofte et alvorlig utfall. De utgjorde i 2009 14 prosent av alle ulykkene, men hele 34 prosent av dødsulykkene.

23 omkom i vogntogulykker

I 2009 var det 214 vogntogulykker, hvor 23 personer mistet livet: 14 omkom i møteulykker, 6 som følge av utforkjøringer og 3 i forbindelse med kryssing av vei. Året før var det 254 ulykker med vogntog og totalt 25 omkomne

276 personer kom til skade i vogntogulykker i 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 342.

10 prosent av vogntogulykkene i 2009 hadde dødelig utgang, mot 3 prosent av de øvrige ulykkene. Dette er omtrent på samme nivå som de siste ti årene.

Alvorligste utfallet utenfor tettbygd strøkfig-2010-06-01-02_1275463747_250x251.gif

Av de 212 som ble drept i trafikken i 2009, omkom 156 personer, eller hele 73 prosent, utenfor tettbygd strøk. I alt ble det registrert 2 854 ulykker utenfor tettbygd strøk, tilsvarende 41 prosent av alle ulykkene. Det var 132 dødsulykker utenfor tettbygd strøk i 2009, noe som tilsvarte 70 prosent av alle dødsulykkene.

Av de 54 som omkom i ulykker i tettbygd strøk i 2009, omkom 19 i fotgjengerulykker, 16 i utforkjøringsulykker og 9 i møteulykker.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 12 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2009 ble ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss