stortinget-1

 

Riktignok så er Jens Stoltenberg leder for Norges største parti men det ble borgerlig flertall og Stoltenberg går derfor av som statsminister.

 

Det betyr at vi kan se tilbake på hva de borgerlige partiene fortalte til NMCU da de fikk spørsmål relatert motorsyklisme.

 

NMCU stilte spørsmål til politikerne før valget og vi gjentar NMCU’s spørsmål og de borgerlige svarene.

 

NMCUs spørsmål til politikerne

 

Støtter ditt parti NMCUs krav om at dagens tilbud om førerprøve klasse A skal opprettholdes? 

Fremskrittspartiet: Ja. FrP har tidligere bedt vurdert om også kjøreskoler som har kompetanse og sertifiseres for dette, kan utføre sensorfunksjonen, ikke ulikt systemet med at verksteder utfører PKK på bilparken for Statens vegvesen.

Høyre: Dette har ikke Høyre tatt stilling til.

 

Venstre: Venstre har ikke tatt stilling til hvor ulike førerprøver skal kunne avlegges.

 

Kristelig folkeparti: Vi ser behovet, men vi vil vurdere dette ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

—————————————————————————————————————————-

 

Er ditt parti enig med NMCU i at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge bør opprettholdes? 

Fremskrittspartiet: Ja. Vi kan ikke se grunner til å gjeninnføre dette, for motorsyklister, farlige rekkverket. Vi legger tvert i mot til grunn at det må satses mer på kantsikring på utsatte steder bl.a. med underskinne i svinger.

 

Høyre: Ja. Blant annet basert på NMCUs dokumentasjon og erfaring fra nylig ulykke i nærheten av Liertoppen, hvor wirerekkverk ikke klarte å stoppe en bil fra å havne i motsatt kjørefelt.

 

Venstre: Venstre mener trafikksikkerhet for alle, også motorsyklister, skal være i hovedfokus i vegpolitikken. Derfor finner vi økt bruk av wirerekkverk lite hensiktsmessig.

 

Kristelig folkeparti: KrF vil sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger og sette i verk flere trafikksikkerhetstiltak også med tanke på motorsykler (nullvisjonsveier for MC).

 ————————————————————————————————————————————–

 

Er ditt parti enig med NMCU i at det bør opprettes fylkesvise Veipatruljer?

Fremskrittspartiet: FrP ser ingenting i veien for at det som en del av vedlikeholdsprogrammet opprettes en kontroll- og akuttfunksjon med den hensikten som her beskrives. Vi har ikke tatt konkret stilling til dette som forslag (med de premisser og organisering som her skisseres), men viser til at den økonomiske satsingen på drift og vedlikehold av veinettet i FrPs budsjettforslag ligger langt over dagens nivå. FrP ønsker i å gjøre om Statens vegvesen til et statlig foretak som kontrolleres av et Samferdselstilsyn hvor avdelingen «Veitilsynet» inngår.  FrP peker på at akkurat som biler må ha en periodisk kontroll, trenger veinettet også en periodisk og systematisk kontroll/godkjenning. Dessverre er ikke veieier like flink til å ta vare på sitt, som den jevne MC-eier. SVVs beregninger viser at det med dagens nivå på veibevilgninger vil ta 50-70 år å oppnå god standard på hele veinettet. FrP har som målsetting å omplassere noe mer av vår finansformue i utlandet til realverdier som effektive, sikre og miljøvennlige veier i Norge. Dette kan ta inn vedlikeholdsetterslepet på veinettet på godt under halve tiden.

 

Høyre: Både og. Høyre mener at det bør opprettes et uavhengig veitilsyn som skal føre tilsyn med veinettet i hele landet. Dette arbeidet bør baseres på klare krav til hva som er ”god vei”, og kriterier som definerer dette.

 

Venstre: Venstre vil styrke vedlikeholdet av riks- og fylkesvegnettet, men har ikke tatt stilling til om veipatruljer er en del av løsningen.

 

Kristelig folkeparti: For å styrke trafikksikkerhetsarbeidet og redusere antall trafikkulykker vil Kristelig Folkeparti opprette et uavhengig veitilsyn. Tilsynet skal ha ansvaret for tilsyn med både veier og kjøretøy.

————————————————————————————————————————————————-

 

Er ditt parti enig med NMCU i at de nevnte tiltakene bør opprettholdes/innføres for å stimulere til overgang fra personbil til motoriserte tohjulinger i bytransport? 

Fremskrittspartiet: Ja. FrP tok også inn følgende i gjeldende NTP: «FrP mener at det i enda større grad bør legges til rette for bruk av tohjulinger, særlig i byrommene der trengsel er et stort problem. Hovedstaden har i flere år arbeidet for slik tilrettelegging, og Samferdselsdepartementet og Veidirektoratet har i de fleste sammenhenger lagt til rette for en positiv bruk av moped. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter, både fra sentrale og lokale myndigheters side, og at politikk for motorsykler og mopeder blir integrerte deler av samferdsels- og miljøpolitikken. FrP mener at det er særlig viktig å tilrettelegge når det gjelder: Fortsatt lovlig bruk av kollektivfelt for MC, fortsatt fri bompassering (selv om teknologien nå muliggjør registrering), fortsatt egne parkeringsplasser, og gjensidig tillatelse på elbilplasser, fortsatt tillatt «lane-splitting» (kjøre mellom kjørefelt hvor trafikken går i lav fart eller står). Det er viktig å tenke på motorsyklistene når det gjelder veiforhold, fordi veiforhold/veidekker som er ubehagelige for bilisten kan representere en livsfare for MC-fører og passasjer.» Det bør være av interesse også for NMCUs medlemmer at FrP i innstillingen til NTP fremmet følgende forslag (som dessverre ikke fikk flertall): «Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2010 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel.»

 

Høyre: Ja, Høyre er veldig positive til motoriserte tohjulinger som alternativ til biler, både fordi disse forurenser mindre og fordi disse tar mindre plass (det blir kortere kø). Høyre støtter derfor fortsatt at disse skal ha fri passering i bomringene og derfor ikke måtte betale for eventuell rushpris og få kjøre i kollektivfelt.

 

Venstre: Det kan være hensiktsmessig å opprettholde flere av tiltakene, men fremkommelighet for kollektivtransporten må ha førsteprioritet.

 

Kristelig folkeparti: Vi ser behovet, men vi vil vurdere dette ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

————————————————————————————————————————–

 

Er ditt parti enig med NMCU i at MC og moped bør unntas fra periodisk kjøretøykontroll? 

Fremskrittspartiet: Ja. Det kan ikke ses dokumentert at dette er et tiltak som vil øke trafikksikkerheten, og kostnader synes ikke på noen måte å stå i forhold til den (manglende) dokumenterte nytten av dette. FrP tar avstand fra økt byråkrati og ytterligere unødvendige kostnader for veibrukerne i Norge.

 

Høyre: Ja. Høyre er fornøyd med reglene for periodisk kjøretøykontroll slik disse er i dag, og ser ikke behovet for å stramme dette ytterligere. Samtidig må vi ta stilling til et slikt forslag om det mot formodning skulle bli vedtatt i EU.

 

Venstre: Ja. Venstre er enig i at dette høres ut som en tungvint og byråkratisk ordning og støtter at det arbeides for å endre denne forordningen.

 

Kristelig folkeparti: Ja, vi har også tidligere tatt til orde for at MC og moped bør unntas fra denne kontrollen. Vi støtter NMCU i denne saken.

————————————————————————————————————————————

 

Intervju med Høyre og FrP

Hans Petter Strifeldt er mediakontakt i NMCU og intervjuet Ingjerd Schou som er medlem i Transportkomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant Per Sandberg i Fremskrittspartiet.

 

Ingjerd Schou som er medlem i Transportkomiteen på Stortinge

 

 

Stortingsrepresentant Per Sandberg i Fremskrittspartiet.

 

 

 

Relaterte artikler

 

STORTINGSVALGET MC-relatert intervju med Ap

STORTINGSVALGET: Høyre uttaler seg om MC-relaterte saker

Stortingsvalg: Frp ’s meninger om MC

STORTINGSVALGET: Beregningsmodell for engangsavgift på MC

Stortingsvalg: Nedleggelse av førerprøvesteder for MC?

Stortingsvalg: Gjeninnføring av wirerekkverk?

Stortingsvalg: For eller i mot fylkesvise Veipatruljer?

Stortingsvalg: NMCU med nytt spørsmål til politikerne

Stortingsvalg: Er politikere for eller i mot PKK?

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss