Ta hensyn til de minste på skoleveien

Del:

I dag tar rundt 60 000 barn på seg skolesekken for første gang.

Trygg Trafikk ber foreldrene og skolene samarbeide om en tryggest mulig skolevei.

Hvert år melder Utrykningspolitiet om forenklede forelegg og førerkortbeslag på skoleveiene landet over. Ikke sjelden stopper politiet foreldre som råkjører egne barn til skolen, mens de glemmer at naboens barn går langs den samme veien.

Trygg Trafikk har en klar oppfordring til foreldrene: gå med barna til skolen. Snakk med dem om hva de opplever langs veien, og hvordan de skal forholde seg i trafikken, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Rundt 25 prosent av elevene kjøres til skolen (Transportøkonomisk institutt, 2006). De fleste foreldrene som kjørte barna, sa at det skyldtes praktiske hensyn. Kun 20 prosent oppga trafikkfarlig skolevei som grunnen.

Barn trenger erfaring fra trafikken. De må lære seg å bli gode fotgjengere og syklister. Den kunnskapen er viktig å ta med seg senere i livet, sier Sandberg.

Hun minner om at foreldrekjøringen medfører en sterk trafikkøkning ved skolene. Dermed oppstår det uoversiktlige situasjoner, særlig når bilene må rygge eller snu. Resultatet blir økt trafikkfare for alle elever.

Å gå til skolen har flere positive effekter. Ikke minst får barna mosjon, frisk luft og en aktiv start på dagen.

Det er en klar sammenheng mellom aktivitet som ung og helsa som voksen. Skoleveien kan legge grunnlaget for gode vaner resten av livet. I dag ser vi at mange barn får for lite mosjon. Det kan gå utover helse, vekt og motorikk, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg har en klar oppfordring til skolene:

Det er viktig å etablere en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet. Hele skolemiljøet bør stå samlet bak det holdningsskapende arbeidet, sier Sandberg.

Hun minner om at kravene til skolene er klare:

Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikksikkerhet fra første skoledag, sier Sandberg.

Råd til foreldrene:
Gå til skolen sammen med barnet, da lærer barnet gradvis å gå trygt i trafikken.
Er tiden knapp om morgenen, kan flere foreldre gå sammen om en følgeordning der en voksen følger flere barn. Da blir det færre dager å følge for hver familie.
Skal barnet begynne å gå selv, bør dere gå skoleveien sammen noen ganger først. Gå bak og observer at barnet vet hva det skal passe på.
Hvis du kjører; ta hensyn, ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unngå rygging. De minste barna er vanskelige å få øye på når de er rett bak bilen.

Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr i bil.
Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme et barn løpende ut foran bussen.
Følg fartsgrensen ved skoler da har du tid til å observere og stanse om nødvendig.
Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.

Kilde. Trygg Trafikk

Comments Closed