Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union skal sammen analysere de alvorligste motorsykkelulykkene de siste fem årene. Undersøkelsen vekker internasjonal oppmerksomhet.

(Foto fraVegen og vi ved Håkon Aurlien)

100 dødsulykker

Morten Hansen i NMCU inngår i arbeidsgruppa sammen med Torbjørn Trondsmoen og Lars- Inge Haslie fra Vegdirektoratet.

De vil studere rundt 100 dødsulykker som har rammet motorsyklister og se om vi finner fellestrekk som er nye og som det er mulig å følge opp med konkrete tiltak, sier Hansen.

Arbeidet vil dreie seg om å studere tilgjengelig materiale, men også å kontakte motorsyklister som har kommet nær ulykkene og som kan ha tilleggsinformasjon. Han håper at gruppa vil kunne konkludere om sammenhenger som mange snakker om, men som miljøet savner konkret viten om.

NMCU har satt opp et 20-talls spørsmål som de ønsker å få besvart.

– Ikke fordele skyld

Gruppens oppgave er ikke å fordele skyld, derimot å finne frem til de faktorer som skapte ulykken slik at de som har ansvar for de enkelte bidragene kan ta ansvar og hindre nye ulykker.

Tverrfaglig

I fem år har Vegvesenet hatt tverrfaglige ulykkesanalysegrupper som har gått inn etter meget alvorlige ulykker for å finne ut hva som er skjedd og hva som genererte skaden. Gruppene består av fagfolk fra tre miljøer; veg, fører og kjøretøy og skal sammen finne hvilke faktorer som kan ha medvirket når en normal kjøretur utvikler seg til en faresituasjon og ender som en
dødsulykke.

Du kan lese alt om gruppens arbeid her.

Kilde:Statens vegvesens etatsavis

Facebook-kommentar