140 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de åtte første månedene i 2009. En av tre omkomne i august er ungdom i aldersgruppen 15 – 24 år.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i august 2009 er 23. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 27, som også ble det endelige tallet for omkomne i augusttrafikken.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. I løpet av årets åtte første måneder har 140 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 189 personer livet på norske veier.

Mange ungdomsulykker
Syv av de 23 omkomne i august er i aldersgruppen 15 24 år, alle gutter. Fem av disse omkom i bilulykker, mens en 16-åring omkom som passasjer på moped og en 17 år gammel gutt mistet livet i en ulykke på lett MC. Ulykkestallene for ungdom føyer seg inn i en dyster statistikk. I forrige måned omkom ni ungdommer i alderen 16-18 år.

Hittil i år har 38 ungdommer i alderen 15 24 år mistet livet i trafikken, syv av disse er jenter og 31 gutter. Aldersgruppen 15 24 år utgjør 12,8 prosent av befolkningen, og står for ca 7 prosent av trafikken, men utgjør dermed hele 27 prosent av de trafikkdrepte hittil i år.

Mer må gjøres for å forhindre at så mange unge liv går tapt i trafikken, før de unge får førerkort, som en del av føreropplæringen og i prøveperioden etter at de unge får førerkort, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

Før nyttår kommer en tiltaksplan mot ungdomsulykker, som politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk står bak. Tiltakene i denne vil inngå i den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet.

Det er ikke nytt at ungdom er overrepresentert på ulykkesstatistikken og Trygg Trafikk etterlyste en tiltaksplan mot ungdomsulykkene også før ulykkesåret i fjor. Vi er derfor tilfreds med den nå kommer på plass, sier Sandberg.

Fordeling trafikantgrupper
Tallene i august fordeler seg med ti bilførere, fire bilpassasjerer, fem motorsyklister, to mopedister, en syklist og en andre (ATV). Av til sammen 14 drepte bilførere og passasjerer omkom ni i kollisjon med annet motorkjøretøy og fem i utforkjøring. Av de 23 som omkom i trafikken i august var 19 menn, tre kvinner og ett barn.

August 2009 fordeling ulykkestall
Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling

August

August

Hele

Hele

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

10

14

63

89

Bilpassasjerer

4

2

26

32

Motorsyklister

5

7

23

27

Mopedister

2

0

2

4

Syklister

1

2

6

10

Fotgjengere

0

1

15

20

Akende

0

0

1

0

Andre

1

1

4

7

SUM

23

27

140

189

Fordeling

August

August

Hele

Hele

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

0

3

9

11

Akershus

1

3

18

14

Oslo

1

1

7

6

Hedmark

1

1

14

18

Oppland

0

0

3

6

Buskerud

3

2

10

12

Vestfold

0

3

6

10

Telemark

2

0

3

8

Aust-Agder

1

1

3

4

Vest-Agder

1

0

4

10

Rogaland

0

1

7

13

Hordaland

1

2

7

14

Sogn og Fjordane

1

0

5

10

Møre og Romsdal

2

1

17

18

Sør-Trøndelag

2

1

7

5

Nord-Trøndelag

4

0

8

4

Nordland

0

5

4

14

Troms

2

2

3

7

Finnmark

1

1

5

5

SUM

23

27

140

189

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar