Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sier følgende:

Med regjeringens brede innsats for tryggere vei, kjøretøy og førere, skal antall alvorlig skadde og døde i trafikken ytterligere ned

Av: Mona Forsnes

Tiltak som er planlagt gjennomført innenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen ventes å gi en reduksjon på mellom 55 og 60 drepte og hardt skadde i perioden 2010-2013.

I tillegg kommer virkningen av tiltak andre aktører som politiet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, kommunene, helsesektoren, frivillige organisasjoner og Jernbaneverket står bak.

Regjeringen prioriterer tiltak mot utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og kurver og ulike tiltak for å gjøre vegtrafikken tryggere i sentrumsområder. Satsingen for å redusere omfanget av fartsrelaterte ulykker videreføres også.

Automatisk trafikkontroll (ATK) har her vist seg å være et effektivt virkemiddel, og arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATK-boksene vil bli fullført i 2010

Ønsker du å lese hele samferdselssatsningen, kan du gjøre det her

Facebook-kommentar