68 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fem første månedene i 2010. I samme perioden 2009 omkom det 74 personer i veitrafikkulykker. Av: Mona Forsnes

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mai 2010 er ti. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 16. Dette økte med tre, slik at det endelige tallet for mai 2009 endte på 19.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i mai måned.

I løpet av årets fem første måneder har 68 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2009 mistet 74 personer livet på norske veier.

Tallene i mai fordeler seg med seks bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist og en syklist.

Av de åtte omkomne bilførere/-passasjerer omkom fem i kollisjon med annet kjøretøy mens tre mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de ti omkomne var ni menn og en kvinne.

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling

Mai

Hittil i

trafikantgrupper

2010

2009

2010

2009

Bilførere

6

7

38

35

Bilpassasjerer

2

3

15

16

Motorsyklister

1

5

2

9

Mopedister

0

0

0

0

Syklister

1

2

2

2

Fotgjengere

0

1

9

10

Akende

0

0

1

1

Andre

0

1

1

1

SUM

10

19

68

74

Fordeling

Mai

Hittil i

fylker

2010

2009

2010

2009

Østfold

2

0

5

6

Akershus

1

8

5

14

Oslo

0

1

0

3

Hedmark

0

1

6

8

Oppland

2

1

8

2

Buskerud

0

0

2

4

Vestfold

0

3

3

5

Telemark

1

0

1

1

Aust-Agder

0

0

3

0

Vest-Agder

1

1

3

3

Rogaland

2

0

5

6

Hordaland

0

0

9

3

Sogn og Fjordane

0

1

2

3

Møre og Romsdal

0

1

1

8

Sør-Trøndelag

1

1

3

1

Nord-Trøndelag

0

0

3

1

Nordland

0

1

6

3

Troms

0

0

2

0

Finnmark

0

0

1

3

SUM

10

19

68

74

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar