Fredag 6. mars fikk samferdselsminister Liv Signe Navarsete overlevert rapporten ”Revidering av prikkbelastningsordningen”.

Her foreslås flere endringer på dagens prikksystem, blant annet dersom du blir tatt med ulovlig trimmet moped eller motorsykkel samt andre trafikale lovbrudd som i dag ikke har prikkbelastning.

Ungdom med ferskt førerkort skal få seks prikker for råkjøring. Samtidig skal det slås ned på dem som ikke sikrer barn i bil. De som mister førerkortet, må ta teoriprøven på nytt.

Det er omfattende endringer som foreslås i prikkbelastningssystemet.

I dag får førere hovedsakelig to prikker for fartsovertredelser, kjøring på rødt lys, ulovlige forbikjøringer og brudd på vikepliktsreglene. Nå kan reglene bli strengere, mer omfattende og mer differensiert.

Den er skrevet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet og Vegdirektoratet. De foreslår store endringer i systemet:

Noen av endringene som er foreslått er:
Grensen på åtte prikker for førerkortbeslag beholdes, men antall prikker per overtredelse øker hovedsakelig fra to til tre.
De ferskeste sjåførene skal få dobbel prikkbelastning i prøvetiden (to år etter bestått førerprøve).
De som får inndratt førerkortet, må ta ny teoriprøve.
Varselbrev sendes til bilister som har fått fire prikker (ikke seks prikker som i dag).
Det skal gis tre prikker for flere nye overtredelser som:
Manglende sikring av barn under 15 år i bil.
For liten avstand til forankjørende.
Kjøring med trimmet moped eller motorsykkel.
Kjøring på eller over heltrukken gul sperrelinje.
Det skal gis prikker for lavere fartsovertredelser.

Idag må du kjøre 11 km/t for fort der fartsgrensen er 60 km/t eller mindre, hvis du skal få en prikk. Dette forandres til 6 km/t. Der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere, kan du kjøre inntil 16 km/t for fort. Nå reduseres dette til 11 km/t.

De lavere fartsovertredelsene skal medføre en prikk, de som ligger i mellomsjiktet skal gi to prikker, mens de høyeste skal gi tre prikker.

Økt fokus på barnesikring

– De som er 18 og 19 år er klart mest ulykkesutsatte i trafikken. Derfor ønsker vi en dobbelt prikkbelastning for dem i prøveperioden etter oppkjøring, sier underdirektør Lasse Lager i Samferdselsdepartementet.

Han ledet arbeidsgruppen og forsvarer de foreslåtte endringene. Lager forteller at arbeidsgruppen var enstemmig i sine anbefalinger.

– Vi vet at med økt fart, øker også risikoen for alvorlige personskader. Kjøring med trimmet moped øker i omfang, og det har fått fatale konsekvenser. Når det gjelder sikring av barn i bil, gir dette en veldokumentert effekt. Bilbelte er det mest effektive sikkerhetstiltaket vi har. I dag gis det kun gebyr og ikke forelegg for manglende sikring av barn. Vi foreslår at dette gjøres om til forenklet forelegg og straffes med prikker, slik det er gjort i Danmark, sier Lager.

En justering fra gebyr til forelegg vil også bety høyere bøter for å droppe barnesikring.

Ønsker rask reaksjon

En SINTEF-rapport har avdekket at dagens system virker lite forebyggende på vanlige bilister som har ingen eller få prikker. Tidligere har det kommet fram at mange som har fått åtte prikker eller mer, fortsatt kjører rundt med førerkortet inntakt.

– Dette må vi gjøre noe med. Vi ønsker at åtte prikker automatisk skal gi tap av førerretten, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som innrømmer at dagens ordning ikke fungerer.

Dette skyldes blant annet at få av politiets patruljebiler har direkte kontakt med prikkbelastningsregisteret. Politiet vet dermed ikke hvor mange prikker folk har fra før av.

– Politiet må få direkte adgang til registeret, slik at førerkort kan inndras på stedet for dem som har åtte prikker eller mer. Det er avgjørende for legitimiteten til hele systemet at dette fungerer, sier Navarsete.

Hun understreker likevel at for enkelte grupper fungerer også dagens system:
– SINTEF-undersøkelsen forteller at de som har fått mange prikker, blir mer forsiktige. De som får varselsbrev har også endret adferd. Særlig ungdom jeg har snakket med sier at å miste lappen er det verste som kan skje dem, forteller statsråden.

Hun vil nå sende rapporten og forslagene ut på en kort høringsrunde, før departementet endelig bestemmer seg i saken.

Gledelig

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, hilser de foreslåtte tiltakene velkommen.
– Det trengs strengere restriksjoner for unge bilfører, og det er viktig med en egen ungdomsstrategi på dette feltet. Dette tok vi opp med statsråden allerede høsten 2007. Så vi er glade for konklusjonene i rapporten, sier Sandberg.

At reaksjonene for manglende barnesikring skjerpes, er helt i tråd med Trygg Trafikks ønsker.
– Dette er en fornuftig utvikling, som vi har kjempet for lenge, sier Sandberg.

Hun er også fornøyd med at statsråden ønsker automatisk tap av førerrett, for dem som får åtte prikker.
– Intensjonen med prikkbelastningssystemet er å forebygge ulykker. Da må det finnes straffereaksjoner som fungerer. De som kjører uforsvarlig, må fjernes fra veiene, sier Sandberg.

Her kan du laste ned/lese hele rapporten.

Kilde. Trygg Trafikk

Facebook-kommentar