Haandbok-245-1

 

Det er så langt ikke laget en ny håndbok for MC-sikkerhet fra Statens vegvesen men den eksisterende omfatter veiledninger, lærebøker og vegdata godkjent av avdeling som har fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet for perioden 2002 – 2011 i Nasjonal Transportplan.

 

Håndboka er utarbeidet av senioringeniør Svein Voldseth og senioringeniør Per Ole Wanvik i Region sør. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har vært oppdragsgiver. Håndboka er utarbeidet i samarbeid med Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk og Finn Larsstuen ved Kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

 

Hvem er håndboka skrevet for

Håndboka er primært skrevet som veileder og oppslagsbok for alle som arbeider med planlegging, bygging, drift eller vedlikehold av veger og trafikksystemer.

 

De som ikke kjører eller har kjørt motorsykkel og moped selv har i utgangspunktet dårligere forutsetninger for å forstå hvordan vegforholdene påvirker sikkerheten for slike kjøretøyer, og boka vil for disse være et hjelpemiddel til å velge gode løsninger.

 

Håndboka henvender seg også til motorsyklister og mopedister, kandidater til fører- prøven og alle som har ansvar for føreropplæring og atferdsrettede tiltak for motorsyklister og mopedister. Med bedre forståelse av risikoforhold og ulykkesårsaker vil det være lettere å tilpasse kjøreatferden og dermed oppnå lavere risiko.

 

Motorsyklister vil kunne etterspørre trafikksikre veger med henvisning til håndboka. Det vil øke vegmyndighetenes oppmerksomhet både på motorsyklistene og på håndboka. Denne håndboka er et resultat av et konstruktivt samarbeid mellom motorsyklistene og vegmyndighetene på sentralt hold.

 

På samme måte vil et konstruktivt samarbeid på lokalt nivå kunne resultere i mer trafikksikre løsninger.

 

Kortversjon over det som kan gjøres fra vegholders side for å bedre sikkerheten for oss motorsyklister, kan du lese om under.

 

MC-ulykker-Haandbok-1

 

Utforkjøringsulykker

Undersøkelsen viser at skadeomfanget ble størst i sammenstøt med skinna.

 

Lærdom for vegholder:

  1. Hvis føreren får gode signaler for fartstilpasning inn mot svingen, kan ulykken unngås
  2. God utforming av rekkverk og sideterreng kan redusere skadeomfanget ved utforkjøring.

 

Møteulykker (kollisjoner)

Møteulykker utgjør ni prosent av personskadeulykkene med tung/lett MC og 21 prosent av dødsulykkene. Møteulykker i sving utgjør seks prosent av personskadeulykkene og 13 prosent av dødsulykkene.

 

Lærdom for vegholder:

God sikt kan forhindre kollisjon med MC i sving

 

Kryssulykker

En norsk undersøkelse (SINTEF) viser at i 41 av 48 kryssulykker med lett/tung MC (87 %) hadde bilføreren vikeplikt. I syv av de 48 kryssulykkene (13 %) hadde motorsyklisten vikeplikt.

 

Lærdom for vegholder:

1. Bedre sikt og synlighet gir redusert ulykkesrisiko for MC i kryss

2. Lavere fartsnivå i krysset gir færre ulykker og mindre skadeomfang når ulykken skjer

 

Alder, erfaring og ulykkesrisiko

Unge og uerfarne MC-førere står for den største andelen av ulykkene. Noen undersøkelser tyder på at disse førerne også har høyere ulykkesrisiko enn andre. Dette kan skyldes både at førerne har manglende erfaring og at de velger å kjøre med en høy risiko.

 

Lærdom for vegholder:

Synliggjøring av vanskelige kjøreforhold kan hindre ulykker med urutinerte eller uoppmerksomme motorsyklister.

 

Håndbok 245 kan du lese i sin helhet som pdf.fil på nettsiden til nmcu.org

 

 

Facebook-kommentar