Er du mellom 18 og 65 år og er glad i fart og spenning?

Vi søker etter deltakere til et forskningsprosjekt ved NTNU / St. Olavs Hospital og trenger friske frivillige til noen psykologiske tester og en EEG undersøkelse.

Dette tar ca en arbeidsdag, og det honoreres med 1000 kr.

Hodeskadeprosjektet er et langsiktig prosjekt ved St. Olavs Hospital, der vi følger pasienter med hodeskader over lang tid.

Prosjektet har som hovedformål å øke kunnskapen om virkningene av hodeskader og er et samarbeid mellom Avdeling for anestesi og akuttmedisin, Nevrokirurgisk avdeling, klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering og MR-senteret.

Vi skal nå undersøke noen hjernefunksjoner hos en gruppe friske personer som ikke har hatt hodeskader.

Det viktigste formålet er å kunne sammenlikne funksjon hos personer som har hatt hodeskade med funksjon hos friske. Vi ønsker også å studere om deltakerne i denne friske gruppa presterer som forventet på testene.

Det skal gjøres to undersøkelser, og i tillegg registrerer vi opplysninger om alder, kjønn, utdanning, arbeid og at det ikke foreligger sykdommer som gjør det uaktuelt å delta. Vi vil også be deg om å fylle ut to enkle spørreskjemaer.

1. EEG
Dette er en registrering av hjernens egen elektriske aktivitet ved hjelp av elektroder som festes mot hodebunnen. Undersøkelsene vi skal gjøre i Hodeskadeprosjektet tar 1-2 timer.

Metodene det er snakk om er en avansert computerbasert analyse av de forskjellige komponentene i ditt EEG, også mens du utfører en enkel mental oppgave. Undersøkelsen er smertefri og helt ufarlig.

EEG er en godt utprøvd undersøkelsesmetode som ikke innebærer noen form for helserisiko. Det er ingen forhold som gjør at man ikke kan være med på det.

2. Nevropsykologisk testing
Dette er en undersøkelse med tester av en rekke mentale funksjoner som utføres av en trenet test-tekniker. Du får små oppgaver som måler evne til å resonnere, huske, konsentrere deg osv. Dette tar 4-5 timer inkl noen pauser.

Du får god informasjon underveis, og testsituasjonen pleier ikke å oppleves som stressende eller ubehagelig.

Undersøkelsene tar ca en arbeidsdag, og det gis et honorar på 1000 kr. Dette skal også dekke reise for de som bor innen 5 mil fra Trondheim, de øvrige vil kunne få noe dekning av reiseutgifter.

Undersøkelsene foregår på Munkvoll Rehabiliteringssenter på Byåsen i Trondheim.
Vi kan tilby undersøkelsene både på dagtid og på ettermiddagen.

Dersom du har hatt hjerneslag, hodeskader med bevisstløshet over fem minutter, andre hjernesykdommer, alvorlige psykiatriske sykdommer eller har rusproblemer, kan du ikke delta.

Prosjektmedarbeiderne har taushetsplikt, og opplysningene vil ikke bli overlevert til andre.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Hodeskadeprosjektet er vurdert og godkjent av Regional komite for medisinsk forskningsetikk, Region Midt-Norge. Hovedprosjektet ble også ved oppstart i 2004, meldt til Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S.

Kontaktperson:
Toril Skandsen, mobil 92692780, eller e-post: toril.skandsen@ntnu.no

Facebook-kommentar