NTP-2013-1

 

Stortinget har lagt frem regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2013 og motorsyklistenes organisasjon NMCU har gått gjennom den og finner lyspunkter.

 

 

Etappemålet om at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres i planperioden er nok det viktigste.

Ambisiøst

Regjeringen sier selv at etappemålet er svært ambisiøst. Målet innebærer at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra om lag 1 000 per år, som er gjennomsnittet for perioden 2008-2011, til maksimalt 500 innen 2024.

 

Nasjonal transportplans formulering

Nasjonal transportplan har laget en formulering som viser at de har planer om å gjøre noe, for å forbedre forholdene for oss på to hjul: ” Det har over tid vært en markant risikoreduksjon for MC-førere. Spesielt gjelder dette førere av tung MC. Risikoen er likevel fortsatt langt høyere for motorsyklister enn for bilførere, og det er derfor behov for å vie denne trafikantgruppen særlig oppmerksomhet”.

 

Tett samarbeid mellom Statens vegvesen og NMCU

I tillegg er det godt å vite at: Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) samarbeider tett for å redusere risikoen ytterligere, og det er igangsatt et arbeid med en egen MC-strategi.

 

MC-strategien vil vektlegge at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom de som bygger og vedlikeholder vegsystemet og trafikantene som bruker vegen. Strategien vil synliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og vil omfatte både trafikantrettede tiltak og vegtiltak.

 

Samferdsel blir viktig for folks partivalg til høsten

NAF har laget en undersøkelse på hvor viktig vei er for trafikantene her i Norge, og undersøkelsen viser at veivedlikehold scorer høyest på listen på hva som er viktigst, noe som politikerne helt sikkert kommer til å bruke, i tiden på frem mot valget.

 

Tre av fire spurte sier at veivedlikehold i distriktene er det viktigste å løse i samferdselspolitikken. – Dette er langt viktigere enn utbygginger viser vår undersøkelse. Politisk er fokuset å vise hvem som er flinkest på utbygging. Det er tydeligvis mer stas å klippe snorer enn å ta vare på det vi har, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

 

Samferdsel er et av flere temaer som blir viktig for folks partivalg ved stortingsvalget til høsten. I NAFs ferske undersøkelse svarer 74 prosent at samferdsel og kollektiv blir viktig eller svært viktig ved valg av parti. På topp innen samferdsel er altså veivedlikehold i distriktene.

 

Vil du avgi din stemme i forhold til hvilke planer et parti har i forhold til samferdsel, eller er det andre ting som teller mer?

Facebook-kommentar