ENGASJERT: NMCU og organisasjonens generalsekretær Morten Hansen har engasjert seg sterkt i saken om en mer rettferdig og miljøbasert avgift på motorsykler. FOTO: NMCU

 

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) håper at et nytt og mer rettferdig avgiftssystem for motorsykler kan være på plass i løpet av et par år. Organisasjonen har heller ingen signaler om at politikerne vil sette seg på bakbena.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Som Bikeport skrev mandag, krever MC-bransjen – representert ved importørene i Motorcykkelgrossistenes Forening (MCF) – et mer rettferdig avgiftssystem for motorsykler. Et system som er likt bilbransjens, og baserer seg på utslipp og vekt. I dag avgiftsberegnes som kjent motorsykler ut fra kubikk og hestekrefter.

 

NMCU SENTRALE

NMCU er selvfølgelig også sentrale i dette arbeidet. De jobber tett med både myndighetene og den nyopprettede Norsk MC-forhandler Forening (NMCF). Sistnevnte er en organisasjon av motorsykkelforhandlere i Norge, og ble opprettet i 2016.

Ett vesentlig hinder for å lage et avgiftssystem for motorsykkel mer likt det som eksisterer for bil, har vært at mc-fabrikkene ikke har hatt noe krav på seg til å oppgi utslippstall. Men med innføringen av EURO4 fra nyttår, er dette endret. Nå må fabrikkene oppgi tall for både CO2 og NOx. Banen er med andre ord ryddet for å beregne MC-avgiftene på en annen måte.

 

BILLIGERE MOTORSYKLER?

Vil et nytt, mer rettferdig avgiftssystem gi oss billigere motorsykler? Generalsekretær Morten Hansen i NMCU utdyper:

– En stor del av motorsyklene på norske veier vil nok få lavere avgift, men det har ikke vært NMCU sitt hovedfokus i denne saken. Vi har fokusert på å få til et system som belønner de modellene som slipper ut små mengder miljøgifter, sier han.

 

MILJØGEVINST

I forhold til myndigheter og politikere, er nok dette en både fornuftig og mer spiselig tilnærming til problematikken.

– Engangsavgiften på motorsykkel har vært forholdsvis høyere enn engangsavgiften for personbil og ikke reflektert de miljømessige og trafikkavviklingsmessige fordelene motorsykler kan ha, særlig i bytransport, forklarer Hansen.

 

POSITIVE SIGNALER

– Vi i NMCU har fått positive signaler fra det politiske miljøet – fra høyre til venstre. Det såkalte «grønne skiftet» (altså et stadig sterkere fokus på de miljømessige aspektene av f.eks trafikkavvikling) er dypt forankret i de fleste partiene, og i samfunnet for øvrig, sier generalsekretæren.

– Men vil ikke Staten tape en masse penger dersom motorsyklene får reduserte avgifter?

– Det er egentlig ikke noe vi i NMCU legger oss så mye opp i. Alle ønsker et miljøbasert avgiftssystem. Dersom et slikt opplegg betyr mindre penger i statskassen, er det prisen for et grønt skifte, og noe staten er villig til å bære kostnadene for, sier han.

 

ENKLERE SYSTEM

Det nye avgiftssystemet vil derfor i fremtiden basere seg på tre hovedpunkter: Mengden Co2 som slippes ut. Mengden NOx som slippes ut. Og den enkelte motorsykkelens vekt.

– Vekt og CO2 er det greit å få frem eksakte tall og dokumenterbare målinger for. Det er litt verre å kvalitetssikre mengden av NOx som slippes ut. Men EURO4 inneholder en maksimal mengde NOx som det er tillatt for et kjøretøy å slippe ut. Derfor har NMCU foreslått at man benytter denne maksgrensen i avgiftsberegningen. Det vil gjøre hele prosessen enklere, og mindre byråkratisk, sier Morten Hansen.

 

BEDRE MÅLINGER

NMCU sier at de testmetodene som nå benyttes for motorsykkel, er langt mer presise og først og fremst mer reelle (virkelige) enn det mer teoretiske og laboratoriebaserte testsystemet som hittil har vært benyttet i bilbransjen. Og som blant annet kan ha vært en av årsakene til den store Volkswagen-skandalen på dette området.

– Selve testsyklusen som benyttes for motorsykler er mer reell, dynamisk og virkelighetsnær. Derfor har vi god tro på at et nytt, miljøbasert avgiftssystem snart vil være på plass, sier Hansen.

 

CO2 OG NOx?

I det nye avgiftssystemet vil CO2-avgiften være et mål på kjøretøyets miljøbelastning. NOx er målet på mengden forurensing bilen eller motorsykkelen belaster sitt lokalmiljø med. Vekt-delen av avgiften skal gjenspeile mengden vegslitasje kjøretøyet påfører vegnettet. Dette skal altså erstatte dagens sammensatte engangsavgift, som består av en stykkavgift, effektavgift og volumavgift.

 

 

Facebook-kommentar