mc

 

De ulike reisemåtene som ble testet, var bruk av motoriser kjøretøy, slik som kollektivtransport, personbil og moped. Det å gå strekningen ble utelatt, det samme ble tråkking på sykkel.

 

Trygg Trafikk arrangerte den årlige nasjonale trafikksikkerhetskonferanse “Kampen om gata”, med temaet myke trafikanter i bytrafikk i Oslo 15. og 16. april og samlet over 275 deltakere. NMCU var en av 12 som hadde konferanseinnlegg.

 

Oslo-testen

I sitt konferanseinnlegg viste og fortalte generalsekretær Morten Hansen blant annet hvordan tohjulinger kan brukes i rushtrafikken for å spare tid, miljø og drivstoff.

 

Strekningen de testet tiden på, var fra Ammerud til Skøyen som er en strekning på 18 kilometer. Alle startet på samme tidspunkt (kl. 07.35), fra samme sted og resultatet ble som følger:

 

Kollektiv: Reiseformen som brukte lengst tid på strekningen på 50 minutter.

Personbil: Bilen var antatt å bruke kortest tid, med tanke på at 80 % av strekningen har en fartsgrense på 80 km/t. Resultat ble på 32 minutter.

Moped: Letthåndterlig og en regndress som holdt føreren tørr ble utført på 26 minutter.

 

Hva med drivstoff?

De fleste personbiler bruker relativt mye drivstoff ved kjøring i byer. Det vanligste er at en bil bruker 1.07 liter.

 

Scooter/mopeder av nyere dato bruker i underkant av 0.3 liter, altså 0.28 liter. Dette gir brukeren et miljøsparende og ikke minst et økonomisk gunstig alternativ.

 

Parkering?

På en ordinært oppmerket felt for parkering av bil, er det ingen problemer med å sette opp seks tohjulinger innen samme område.

 

Fordeler og utfordringer som også ble nevnt av Morten Hansen:

 

-I byer er de motoriserte tohjulingene et bedre transportalternativ enn personbil (utslipp og fysisk størrelse)

 

-De motoriserte tohjulingene kan være et godt transportalternativ på strekninger der kollektivtilbuder er dårlig og det er for langt å sykle eller gå.

 

-Et stadig mildere klima, et sikrere kjøretøy og bedre kjøreutstyr gjør sesongen for motorsiserte tohjulinger lengre.

 

-Når alle en gang i framtiden er utslippsfrie, vil de motoriserte tohjulingene fremdeles være foredelaktig, grunnet den fysiske størrelsen.

 

-Ubeskyttede, motoriserte trafikanter vil alltid ha en sikkerhetsutfordring, men denne utfordringen er mindre i et framtidig bytransportmiljø, med mindre biltrafikk, lavere fartsgrenser og bedre separasjon av trafikantgruppene.

 

Hele konferanseinnlegget finnes på websiden til Trygg Trafikk.

 

Facebook-kommentar