cialis 20mg

loads/2012/08/Mc-ulykke-2.jpg” alt=”” width=”432″ height=”288″ />

 

Tall fra Trygg Trafikk viser at det omkom 154 mennesker i trafikkulykker på norske veier i 2012. De siste årene har det vært en markant nedgang i bilulykker, mens flere gående og syklende mister livet i trafikken. Men dessverre var det også en økning i antall omkomne motorsyklister i fjor.

 

Kilde: Trygg Trafikk

 

Når det er sagt og skrevet, er det 62 år siden vi opplevde færre omkomne på veiene. I 1950 var bilkjøring forbeholdt noen utvalgte få. I dag har vi nordmenn til sammen 3,6 millioner kjøretøy som frakter oss om lag 43 milliarder kilometer i året.

 

– I et slikt perspektiv er de siste årenes ulykkestall svært lave. Men det hjelper ikke de mange som har opplevd å miste noen som står dem nær. Hvis reduksjonen skal fortsette, må arbeidet for trafikksikkerhet intensiveres, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

 

Større andel myke trafikanter

Mens antall omkomne bilister og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, ser vi ikke samme nedgang blant de syklende og gående.

 

I årene 2006-2011 utgjorde andelen myke trafikanter i gjennomsnitt 15 prosent av de omkomne på veiene. I 2012 er andelen økt til rundt 20 prosent.

 

I 2011 omkom 12 syklister og 16 gående i trafikken. De foreløpige tallene for fjoråret viser at antallet syklister er 13 i år, og ulykkene som involverer fotgjengere økte til 21.

 

– Nå må det satses mer på tiltak for å redusere ulykkene blant de myke trafikantene. Et av de mest effektive tiltakene vil være å senke fartsgrensene i byer og tettsteder til 30 km/t. De fleste vil overleve en påkjørsel i den hastigheten, men dør hvis farten er høyere, sier Sandberg.

 

Blant de omkomne fotgjengerne var syv personer over 80 år, mens 13 av 21 var over 60 år.

 

Færre ungdommer omkommer

Vi ser at stadig færre bilførere og bilpassasjerer dør i trafikken. I årene 2007-2011 døde gjennomsnittlig nesten 150 mennesker i bil hvert år. I fjor var det tilsvarende tallet 92.

 

I 2011 døde 13 motorsyklister. I 2012 var dette antallet økt til 18. Fire av disse var ungdom i alderen 16 til 20 år.

 

Fire barn under 15 år døde på veiene i fjor. To av barna var passasjerer i bil, hvorav et satt helt usikret. Et barn omkom på sykkel, mens et barn døde som passasjer på traktor.

 

I 2011 døde 33 ungdommer i alderen 15 til 24 år i veitrafikken. I 2012 var det tilsvarende tallet 30. 14 av dem døde som bilførere, syv var passasjerer i bil, mens seks omkom på moped eller motorsykkel.

 

Ingen omkomne i Finnmark i 2012

Nullvisjonen ble en realitet lengst nord i landet og ingen omkom på veiene i Finnmark mens Hordaland topper listen med 19 omkomne.

 

Desember 2012 fordeling ulykkestall

 

Fordeling Desember I hele
trafikantgrupper
2012 2011 2012 2011
Bilførere 4 9 73 88
Bilpassasjerer 2 2 19 31
Motorsyklister 0 0 18 13
Mopedister 0 0 4 4
Syklister 1 0 13 12
Fotgjengere 2 0 21 16
Akende 0 0 1 0
Andre 0 1 5 4
SUM 9 12 154 168

 

 

 

Fordeling Desember I hele
fylker
2012 2011 2012 2011
Østfold 0 1 6 6
Akershus 0 0 13 6
Oslo 1 0 8 7
Hedmark 1 3 13 11
Oppland 1 3 9 18
Buskerud 0 1 9 13
Vestfold 0 0 5 4
Telemark 0 0 7 6
Aust-Agder 0 0 6 3
Vest-Agder 0 0 8 6
Rogaland 0 1 13 10
Hordaland 0 0 15 19
Sogn og Fjordane 1 0 5 7
Møre og Romsdal 0 0 8 5
Sør-Trøndelag 2 2 7 7
Nord-Trøndelag 1 0 3 7
Nordland 1 1 9 9
Troms 1 0 10 15
Finnmark 0 0 0 9
SUM 9 12 154 168

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Facebook-kommentar