Etter flere år med klar nedgang i fartsulykkene har trenden snudd – med økning i 2015 og 2016.

Manglende bruk av sikkerhetsutstyr har vært medvirkende faktor til skadeomfanget ved mange av dødsulykkene, melder Vegvesenet.

I en ny kartlegging går det frem at seks av 22 omkomne på motorsykkel i 2016 brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen feil.

Fem av 12 omkomne syklister i 2016 brukte ikke hjelm.

25 prosent av omkomne i bil i 2016 brukte ikke bilbelte. Dette er en solid nedgang fra tidligere år. Samlet for hele perioden 2005-16 er andelen 40 prosent.

For høy fart

For høy fart er en medvirkende faktor i 1 av 3 dødsulykker på norske veger. Oftest har farten vært en direkte utløsende faktor for at ulykken skjer.

– Dette er urovekkende. I om lag 40 av 128 dødsulykker i 2016 har høy fart etter forholdene eller godt over fartsgrensen vært sannsynlig medvirkende faktor til at dødsulykken skjer. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er klar. For å redde flere liv i trafikken må farten ned på vegene, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Farten øker

Fra 2008 til 2012 var det en klar nedgang av dødsulykker med fart som medvirkende faktor – fra om lag halvparten til under 1/3 av ulykkene. Nedgangen stemmer med en registrert nedgang i gjennomsnittsfarten på vegene og en tilsvarende nedgang i trafikkdrepte.

Fartsulykkene økte i 2013 for så å gå ned igjen i 2014 før nye økninger de to siste årene.

– I nesten 80 prosent av disse dødsulykkene vurderes høy fart å ha vært avgjørende eller i stor grad medvirket til at selve ulykkene skjedde, sier Ranes.

Undersøker dødsulykker

I 2016 mistet 135 livet på norske veger. Vegvesenet rykker ut med egne fagfolk på alle dødsulykkene på vegene.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Fakta og analyseresultatene fra våre undersøkelser er viktig for det videre trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gir muligheten for gode, effektive og målrettete tiltak – både på kort og lang sikt, sier Guro Ranes.

Flest utforkjøringer

Utforkjøringsulykker og møteulykker dominerer ulykkesbildet i 2016 med mer enn 70 prosent av alle dødsulykker og alle omkomne.

50 personer mistet livet i 50 utforkjøringsulykker i 2016, noe som er 11 flere enn året før. Dette sees i sammenheng med flere fartsulykker.

17 forgjengere omkom på vegene i 2016, noe som er fire flere enn året.

Manglende førerdyktighet

Manglende førerdyktighet vurderes å ha vært medvirkende faktor i halvparten av alle dødsulykkene. Det er ofte resultat av lite erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd.

– I nesten 8 av 10 av disse ulykkene har manglende dyktighet vært vurdert som avgjørende eller i stor grad medvirkende til at ulykken inntraff. Manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører går igjen, sier Ranes.

Forhold ved vegen og vegmiljøet har vært medvirkende faktor i 33 prosent av alle dødsulykkene. Det gjelder forhold som vegens linjeføring, sikthindringer, hull og defekter og manglende skiltning og vegoppmerking.

– Vegen er nesten aldri utløsende i seg selv til en dødsulykke. Men når en uønsket situasjon først har oppstått, er vegforhold medvirkende til å forsterke hendelsesforløpet og øke alvorlighetsgraden, sier Ranes.

I 34 prosent har kjøretøyet hatt feil og mangler som sannsynligvis har medvirket til ulykken og utfallet. Dårlige dekk og bremser går igjen.

 

 

Facebook-kommentar