Riksrevisjonen har avdekket mangler ved drift og vedlikehold på en vesentlig del av veinettet etter at oppgavene ble konkurranseutsatt.

Kilde: NTB

Dette er nedslående lesning, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han torsdag presenterte rapporten «Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehold av veinettet».

Der slås det fast at drifts- og vedlikeholdsarbeidet på veiene er mangelfullt når det gjelder vinterdrift, punktlighet og kvalitet. Det avdekkes mangler ved en stor del av veinettet samtidig som svak rapportering fører til at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen heller ikke har god nok styring og oversikt over driftstilstanden.

Det kan føre til dårligere sikkerhet og øker risikoen for ulykker og i verste fall dødsfall i trafikken, sier Kosmo.

Dårlig brøyting
Det er flere forhold ved veivedlikeholdet som ikke er tilfredsstillende. Et flertall av veiene i en studie foretatt av Riksrevisjonen hadde ikke en standard som er i henhold til fastsatte krav. Blant annet er ikke brøyting og høvling av snø- og isdekte veier i vintersesongen godt nok ivaretatt.

Dette fører til at kvaliteten på en stor del av veinettet ikke er god nok til å gi trafikantene gode og sikre framkomstforhold hele året, sier Kosmo.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) erkjenner at systemet ikke fungerer bra nok, men sier at arbeidet med å rette opp feilene allerede er i gang.

Vi har allerede innført klarere kvalitetskrav til de private selskapene. Det skal bli en enda tettere oppfølging av entreprenøren fra Statens vegvesen, og tøffere økonomiske sanksjoner hvis ikke selskapene gjør den jobben de skal gjøre, sier Navarsete til NTB.

Ut på anbud
Siden 2003 har driften av veinettet i hovedsak vært konkurranseutsatt gjennom kontrakter med private entreprenører. Ved utgangen av 2008 var det i alt 105 kontrakter i drift med en total omsetning i 2008 på 2,1 milliarder kroner. Rundt halvparten av kontraktene har mangelfull utførelse av driftsarbeidet i henhold til fastsatte standarder.

Riksrevisjonens rapport fastslår at for mange av kontraktene ikke blir kontrollert godt nok, og at det er altfor svak konkurranse i entreprenørbransjen. For 37 prosent av kontraktene som er blitt inngått, har det bare vært en eller to entreprenører som har lagt inn anbud. Samferdselsdepartementet blir derfor bedt om følge opp for å stimulere til økt konkurranse.

Mange klager
Samferdselsministeren har også fått mange klager på sitt bord, og har bestilt en rapport innen påske med en full gjennomgang av omleggingen og effekten av den.

Da får vi et grunnlag for å diskutere saken og ta nødvendige grep, og det er jo det Riksrevisjonen etterspør, sier Navarsete.

Bilorganisasjonen NAF er kritisk til anbudsordningene.

Rapporten bekrefter det vi i NAF har hevdet i mange år og viser at det er for svak konkurranse innen veivedlikehold, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Han mener det er påkrevd å få på plass et annet system som bedrer vedlikeholdet og som kan bidra til å stanse og å ta igjen forfallet.

Hva er din oppfating?

Facebook-kommentar