Pille rus

 

Trygg Trafikk er av den oppfatning av at flere notoriske rus- eller fartsførere bør få førerkortet tilbakekalt og om ikke det heller ”virker”, bør politiet få mulighet for avskilting.

 

Inne på nettsiden til Trygg Trafikk kan vi lese at i følge politiet er det 35 prosent av bilførere som antas å ha forårsaket dødsulykker i trafikken, er tidligere straffet for volds- og vinningskriminalitet, narkotika eller alvorlige trafikkforseelser.

 

Mange rusførere fortsetter å kjøre uten førerkort, og for å stanse disse mener Trygg Trafikk politiet i større grad bør bruke hjemmelen de har til å forby bruk av bilen, etter § 36 – 2 i veitrafikkloven. Den gir politiet mulighet til å inndra bilens skilter, og den kan også i ytterste konsekvens ta bilen i forvaring. Og det kan politiet gjøre i tilfeller der rusføreren ikke selv eier bilen – hvis bilen stadig blir brukt «… med eiers samtykke til uforsvarlig kjøring i strid med bestemmelser… »

 

Analyse om dødsulykker på motorsykkel

Dette er også noe som vises i analysen om dødsulykker på motorsykkel som ble gjort av Statens vegvesen, i samarbeid med NMCU og Utrykningspolitiet.

 

1/3 av de omkomne hadde hatt en atferd som må betegnes som ekstrem. Ekstremadferd ble i analysen definert som uansvarlig høy hastighet (over grensen for førerkortbeslag), kjøring uten førerkort (dvs. manglende opplæring og dermed nødvendig kompetanse), kjøring i ruspåvirket tilstand (både alkohol, narkotika og lovlige legemidler) og farlig aggressiv adferd i forhold til andre trafikanter.

 

Blant den tredjedelen som omkom på grunn av ekstrem atferd, var fire av fem (80 %) registret med anmeldelser for vinningsforbrytelser, vold, narkotika og alvorlige overtredelser av trafikklovgivningen.

 

Les mer om analysen av dødsulykker på motorsykkel inne på websiden til nmcu.org.

 

Uegnet til å ha førerkort – § 34

 

Politiet kan tilbakekalle førerkortet til person før de forårsaker en ulykke, eller blir stoppet i en politikontroll. Det kan de gjøre med bakgrunn i § 34 i veitrafikkloven; Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold.

 

Denne paragrafen innebærer at personer som ikke tilfredsstiller helsekravene for å ha førerkort når det gjelder syn, helse og førlighet, eller som misbruker alkohol eller andre rusmidler kan bli fratatt førerkortet. Fordi en person som har et avhengighetsproblem vil være påvirket og uegnet til å kjøre bil mer eller mindre hele tiden. Legen skal også melde fra dersom en pasient har en psykisk lidelse som er uforenlig med å kjøre bil forsvarlig.

 

Mener du det er “rett og riktig” at førerkort bør inndras til slike?
Skriv i kommentarfeltet under hva du mener!

Facebook-kommentar